top of page

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

GİRİŞ

 

İşbu şirket politikamız ile kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda İRFAN AYÇA KAŞIKCI HEDİYESENSİN ve bağlı kuruluşları (Bundan böyle “HEDİYESENSİN” olarak anılacaktır.) tarafından benimsenecek ve uygulamada dikkate alınacak ilkeler ortaya konulmaktadır.

 

Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikası (“Politika”), olarak, kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uyum sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. Bu kapsamda amaç,  olarak, kuruluşundan itibaren benimsenen, faaliyetlerin hukuka uygunluk, dürüstlük ve şeffaflık ilkelerine uygun olarak yürütülmesinin sürdürülmesidir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER

 

HEDİYESENSİN bakımından öncelikle önem arz eden hususlardan biri, kişisel verilerin işlenmesinde mevzuatta öngörülen genel ilkelere uygun davranılmasıdır. Bu kapsamda, HEDİYESENSİN, tüm yasal düzenlemelere ve özel olarak KVKK’ya uygun olarak kişisel verilerin işlenmesinde aşağıda sıralanan ilkelere uygun hareket edeceğini taahhüt eder.

 

1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun Kişisel Veri İşleme Faaliyetlerinde Bulunma

 

HEDİYESENSİN, KVKK 4. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin işlenmesi konusunda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar güderek; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunacaktır.

 

Bu kapsamda HEDİYESENSİN, kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık gerekliliklerini dikkate alacak ve kişisel verileri amacın gerektirdiği dışında kullanmayacaktır.

 

2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

 

HEDİYESENSİN, kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlayarak; bu doğrultuda gerekli tedbirleri alacaktır.

 

3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

 

HEDİYESENSİN, kişisel verileri meşru ve hukuka uygun sebeplerle işleyecektir. HEDİYESENSİN, kişisel verileri yürütmekte olduğu faaliyetlerle bağlantılı olarak ve gerekli olduğu ölçüde işlemeyi tahhüt eder. HEDİYESENSİN tarafından kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği henüz kişisel veri işleme faaliyeti başlamadan belirlenecektir.

 

4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

 

HEDİYESENSİN, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işleyecek ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınacaktır.

 

5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

 

HEDİYESENSİN, Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesine ve KVKK’nın 4. ve 7.maddelerine uygun olarak; işlediği kişisel verileri, yalnızca ilgili mevzuat ve kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza edecektir.

 

Bu kapsamda, HEDİYESENSİN  öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için belirli bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit edecek, herhangi bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranacak, süre belirlenmemişse kişisel verileri işleme amacının gerçekleşmesi için gerekli olan süre kadar saklayacaktır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler HEDİYESENSİN tarafından silinecek veya imha edilecektir. Gelecekte kullanma ihtimali ile HEDİYESENSİN  tarafından kişisel veriler saklanmayacaktır.

 

6. Kişisel Veri İşleme Faaliyetlerinin KVKK İlkelerine Uygun Şekilde Yürütülmesi

 

6.1. Kişisel veriler KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen şartlardan bir veya bir kaçına uygun olarak işlenmelidir. HEDİYESENSİN ’nin yürütmekte olduğu kişisel veri işleme faaliyetlerinin bu şartlardan bir veya bir kaçına dayalı olarak yürütülüp yürütülmediği tespit edilecek, bu şartlardan bir veya bir kaçını sağlamayan kişisel veri işleme faaliyetleri süreçlerde yer almayacaktır.

 

6.2. Kişisel veri işleme faaliyetlerinin kişisel veri işleme şartlarından bir veya bir kaçına dayalı olarak yürütülmesinin sağlanmasının yanı sıra tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde KVKK’nın 4. maddesinde belirtilen ilkelere uygun hareket edilmesi ve söz konusu ilkeleri içinde barındırması sağlanacaktır.

 

6.3. HEDİYESENSİN, özel nitelikteki kişisel verilerin işlenmesi, üçüncü kişilere ve yurtdışına aktarılması konusunda KVKK’da öngörülen özel hükümler de dikkate alınarak kişisel veri işleme faaliyetleri yerine getirilecek; yukarıda belirtilen hususların yanında bu durumlarda kanunun aradığı özel gereklilikler de yerine getirilerek kişisel veri işleme faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

HEDİYESENSİN, bu çerçevede, KVK Kanunu’ndaki düzenlemelere uyum için gerekli süreçleri oluşturacaktır.

 

7. Kişisel Verilerin Aktarımında Uyulması Gerekenler

 

HEDİYESENSİN, kişisel verilerin, özel nitelikli kişisel veriler dahil, aktarılması bakımından aşağıda yer verilen kurallara uygun davranılmalıdır.

 

7.1. Yurtiçinde Kişisel Verilerin Aktarımı

 

HEDİYESENSİN, veri sahibinin kişisel verilerini, kişisel veri işleme amaçlarına uygun olarak ve gerekli güvenlik önlemlerini alarak üçüncü kişilere aktaracaktır. Bu doğrultuda HEDİYESENSİN bünyesinde KVKK 8. maddesinde öngörülen şartlara uygun hareket etmeye yönelik gerekli yapıları devreye alacaktır.

 

7.2. Yurtdışına Kişisel Verilerin Aktarılması

 

HEDİYESENSİN temel prensip olarak yurt dışına kişisel veri ve özel nitelikli kişisel veri aktarmasa da, tarafından kişisel very ve özel nitelikli kişisel verilerin yurtdışına aktarılmasında, işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alır.

 

HEDİYESENSİN tarafından kişisel veriler sadece KVK Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere aktarılabilir.

 

HEDİYESENSİN tarafından bu doğrultuda KVKK’nın 9. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmeye yönelik gerekli süreçler tasarlanacaktır.

                                                                                                                                                                                                                    www.HediyeSENsin.com.tr

bottom of page